Všeobecné podmienky


VŠEOBECNÉ PODMIENKY REZERVOVANIA UBYTOVANIA

Zopár príkladov súm prémii poistenia a cien poistení si môžete pozrieť tu.

The Agency has contracted the Liability insurance with the insurance company Allianz Zagreb d.d. according to the croatian laws under the number 1500-171303864

 

 

 

 

 

 

 

 


 VŠEOBECNÉ PODMIENKY REZERVOVANIA UBYTOVANIA


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky fyzické a právne osoby (ďalej v texte Cestujúci), ktoré si prostredníctvom našej agentúry To Islands Travel d.o.o. (ďalej v texte Agentúra), dohodnú určitý pobyt alebo iné služby, ktoré sa ponúkajú na internetových stránkach Agentúry (www.adria-island.org) alebo na druhých propagačných materiáloch materiáloch a stránkach Agentúry. Tieto Všeobecné ustanovenia sú súčsťou cestovnej zmluvy (ďalej v texte Voucher) ktorým Agentúra potvrdzuje že v mene a na účet Cestujúceho dohodla určitý pobyt alebo inú službu (ďalej v texte Rezervácia ) spolu s poskytovateľmi služieb (ďalej v texte Prenájomca). Pri objednávaní Rezervácie Cestujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami a že sa ich bude pridržiavať. Objednávaním rezervácie všetko čo je uvedené v týchto všeobecných podmienkach sa stáva právnou povinnosťou pre Cestujúceho ale aj Agentúru. Agentúra v tomto prípade vystupuje ako sprostredkovateľ.

2. Ponuka Agentúry
Agentúra ponúka Cestujúcemu ubytovanie a ostatné služby koré sa nachádzajú na internetových stránkach Agentúry. S Prenájomcami Agentúra podpisuje špeciálnu zmluvu o sprostredkovávaní a vyplňujú dotazníky o objekte a o každej ubytovacej jednotke a dohaduje z Prenájomcom cenu ubytovacej jednotky . Prenájomca sa svojim podpisom na dotazníkoch a zmluve zaväzuje, že sú všetky údaje o jeho objekte a ubytovacích jednotkách pravdivé, je zodpovedný za pravdivosť tých údajov a dáva plnomoc Agentúre aby v jeho mene dohadovala Rezervácie. Ubytovacie jednotky sú opísané podľa kategorízácie príslušnej služby a podľa dotazníka, ktorý vyplňuje Prenájomca. Prenájomca garantujr za to, že sú všetky fotografie na internetových stránkach autentické.

3. Povinnosti Agentúry
Povinnosťou Agentúry je aby sa dohodnutá rezervácia uskutočnila v súlade s dobrými turistickými zvykmi. Agentúra zabezpečuje službu podľa informácií zverejnených v deň kedy bola potvrdená Rezervácia Cestujúcim okrem v prípade vyššej sily. V prípade ak sa vyskytnú nezhody medzi Cestujúcim a Prenájomcom, Agentúra je povinná pomôcť pri riešení problému k obojstrannej spokojnosti

4. Cena služby
Cena každej ubytovacej jednotky sa nachádza v cenníku na konci prezentačnej stránky daného objektu. Cena sa vzťahuje na prezentovanú službu (iba prenocovanie, prenocovanie s raňajkami, polpenzia alebo pod.) a prezentované zariadenie ubytovacej jednotky. V cene sa nachádza poplatok ktorý Cestujúci platí Agentúre za jej služby. Ostatné služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku sa platia zvlášť. V prípade, že poplatok za použitie klimatizácie nie je zahrnutý v cene, tak je zvlášť uvedený na stránke daného objektu. Ceny ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach sú dohodnuté na základe zmluvy s Prenájomcami a našimi partnermi a nemusia sa zhodovať s cenami ktoré sa nachádzajú na cenníkoch v objekte v ktorom je ubytovaní Cestujúci. Eventuálny cenový rozdiel ne môže byť predmetom reklamácie. Ceny sú uvedené v EUR.
Agentúra má právo na zmenu cien. Cestujúcim, ktorí už zaplatili akontáciu alebo celkovú sumu Rezervácie Agentúra zabezpečuje uskutočnenie služby po dohodnutých cenách.

5. Pobytová taxa
Pobytovú taxu Cestujúci zaplatí spolu s poslednou čiastkou sumy za pobyt na meno Rezervácie buď Prenájomcovi po príchode do ubytovacej jednotky alebo Agentúre v prípade že celková platba ide cez Agentúru. Ak je v cene objektu už započítaná pobytová taxa, je to naznačené. Pobytová taxa je väčšinou 7 kún pre dospelú osobu (cca 0,95 EUR). V niektorých menej rozvinutých turisticých oblastiach Chorvátska je táto taxa nižšia. Nižšia je tiež v predsezóne a v posezóne. Deti od 12 do 18 rokov platia 50% tej sumy a deti do 12 rokov neplatia turistickú taxu. O zaplatení pobytovej taxy cez Agentúru bude hosť zvlášť informovaný. V prípade, že s tým nebol oboznámený mailom alebo telefonicky, hosť zaplatí taxu priamo v objekte kde bude ubytovaný.

6. Práva a povinnosti Cestujúceho
Cestujúci uskutočňuje Rezerváciu podľa dohodnutých podmienok s Agentúrou ktoré sú uvedené vo Vouchery vydanom na jeho meno. V prípade, že Cestujúci chce zmeniť podmienky z Vouchera (väčší počet ľudí ako bolo dohodnuté pri dohadovaní rezervácie, predĺženie pobytu atď.) musí sa skontaktovať s Agentúrou, ktorá dohodne novú cenu a realizuje zmenu ak je to možné. Cestujúci má právo používať celkové vybavenie danej ubytovacej jednotky podľa dohodnutých cien. Dodatočné služby, ktoré nie sú v dohodnutých podmienkach musí Cestujúci dohodnúť s Agentúrou a Prenájomcom. Pri príchode do ubytovacej jednotky, jednotka musí byť čistá s čistým postelným prádlom, uterákmi a toaletným papierom. Postelné prádlo a uteráky sa menia každých sedem dní. Prenájomca je povinný Hosťom umožniť nerušené používanie ubytovacej jednotky. Cestujúci je povinný pridržiavať sa domového poriadoku a všetkych zákonov Chorvátskej republiky.

7. Proces od dopytu do Rezervácie a spôsoby platby
Žiadosti o rezerváciu a ubytovanie sa prijímajú od Cestujucich elektronickou poštou, telefónom, písomne alebo osobne v pobočke Agentúry, ktorá potom overuje dostupnosť danej služby a oznamuje dané informácie Cestujúcim. V prípade zákazníkovho záujmu sa robí Rezervácia v danom termíne danej služby na jeho meno. Týmto ja daný termín a služba rezervovaná na jeho meno. Cestujúci po potvrdení Rezervácie dostane návod na zaplatenie akontácie, ktorú musí zaplatiť do dátuma, ktorý mu oznámi Agentúra. Po obdržaní platby Cestujúci dostane od Agentúry písomne potvrdenie o zaplatení alebo o spôsobe platby ktorý si vybral.

1.Spôsob
Cestujúci zaplatí 40% akontácie na účet Agentúry po dohode Rezervácie a 60% spolu s pobytovou taxou priamo Prenájomcovi (najneskôr do 24 hodín po príchode do objektu). Po obdržaní akontácie Cestujúci dostane Voucher so všetkými údajmi o Rezervácii a účet dostane od Prenájomcu.

2. Spôsob
Cestujuci zaplatí 30% akontácie na účet Agentúry po dohodnutí Rezervácie a 70% spolu s pobytovou taxou taktiež na účet Agentúry najneskôr do 30 dní pred začiatkom Rezervácie. Po obdržaní akontácie Cestujúci dostane potvrdenie o zaplatení a po zaplatení zbytku sumy za Rezerváciu, dostane Voucher. Účet dostane od prenajímateľa po príchode.

3. Spôsob
V prípade, že do začiatku Rezervácie je menej ako 30 dní, celková suma spolu s pobytovou taxou sa platí na účet Agentúry. Po zaplatení Cestujuci dostane Voucher. Účet dostane od prenajímateľa po príchode. V prípade, že do začiatku Rezervácie je menej ako 10 dní, Cestujúci je povinný faxom poslať potvrdenie o vykonanej platbe Agentúre.
Všetky poplatky za transfér alebo províziu banky hradí Cestujúci.

8. Storno rezervácie
V prípade, že Cestujúci chce stornovať Rezerváciu ktorá je zaplatená, platia nasledujúce poplatky za storno :
15% ceny Rezervácie v prípade storna 90 dní a viac pred jej začiatkom.
30% ceny Rezervácie v prípade storna od 89 do 30 dní pred jej začiatkom.
50% ceny Rezervácie v prípade storna od 29 do 15 dní pred jej začiatkom.
75% ceny Rezervácie v prípade storna od 14 do 7 dní pred jej začiatkom
100 % ceny Rezervácie v prípade storna od 6 dní do dňa začiatku Rezervácie.
Všetky výdavky pri vrátení peňazí hradí Cestujúci
Agentúra ponecháva Cestujúcemu možnosť, že v prípade ak nemôže konzumovať Rezerváciju , môže si hocikedy nájsť druhého Cestujúceho pre danú Rezerváciu. Nový Cestujúci prevezme všetky podmienky Rezervácie a súhlasí s Všeobecnými podmienkami.

9. Check in, check out (príchod a odchod z ubytovacej jednotky)
Cestujúci prichádzajú do rezervovanej ubytovacej jednotky po 12,00 hodine v prvý deň Rezervácie a odchádzajú do 10,00 hodiny ráno posledný deň Rezervácie okrem ak nie je ináč dohodnuté.
Cestujúci je povinný prísť do rezervovaného ubytovania do polnoci prvého dňa Rezervácie alebo oznámiť Agentúre meškanie. V prípade, že tak neurobí Rezervácia sa považuje za zrušenú a počítajú sa poplatky storna.

10. Právo Agentúry na zmeny a zrušenie
V prípade, že Agentúra spozoruje možné problémy v realizácii zaplatenej Rezervácie má povinnosť o tom informovať Cestujúceho a navrhnúť mu alternatívne ubytovanie. V prípade, že nie je možné uskutočniť alternatívne ubytovanie Agentúra sa zaväzuje, že vráti všetky zálohy/sumy ktoré Cestujúci zaplatil na účet Agentúry. V prípade že, prvý deň Rezervácie, kvôli problémom ktoré nebolo možné predvídať a nie je ich možné odstrániť, sa Rezervácia nemôže uskutočniť, Agentúra sa vynasnaží Cestujúcemu nájsť alternatívne ubytovanie z ponuky Agentúry. Ak ani toto nie je možné, vynasnaží sa pomôcť Cestujúcemu nájsť alternatívne ubytovanie ktoré nie je v ponuke Agentúry a vráti všetky zaplaté zálohy/sumy na účet Agentúry.

11. Reklamácie
V prípade, že po príchode do rezervovaného ubytovania budú zaregistrované nejaké nedostatky, Cestujúci je povinný ihneď kontaktovať Agentúru a spolupracovať s Agentúrou a Prenájomcom v dobrom úmysle aby sa chyby odstránili. Ak sa nedostatky/chyby odstránia a neprekážajú v konzumácii Rezervácie, Cestujúci nemá právo na ďalšie námietky/reklamácie. Ak sa nedostatky nedajú odstrániť a ovplyvňujú kvalitu Rezervácie, Cestujúci po návrate s dovolenky ale najneskôr do 7 dní po skončení Rezervácie musí poslať písomnú stažnosť a môže požadovať primerané odškodné (e-mail: info@adria-island.org). Sťažnosť musí byť podložená určitými dôkazmi.

12. Iné ustanovenia13. Poistenie

Podľa platných chorvátskych zákonov Agentúra musí Cestujúcim ponúknuť balíček cestovno-zdravotného poistenia. Agentúra má uzavretú zmluvu s poisťovňou Allianz Zagreb d.d. a má právo ponúkať Cestujúcim poisťovateľové poistky. Agentúra tu má úlohu sprostredkovateľa, ktorý dohaduje poistky v mene a na účet poisťovne a podla cien poisťovne

Balíček cestovno-zdravotného poistenia obsahuje:

A) Zdravotné poistenie
C) Poistenie v prípade zrušenia cestovania
D) Poistenie batožiny

Poistná zmluva sa uzatvára pri príležitosti Rezervácie a platí sa spolu s prvou splátkou sumy za danú Rezerváciu.

Potvrdením rezervácie a po obdržaní Voucheru ktorý obsahuje aj tieto Všeobecné podmienky, sa považuje ponúknutím a odporučením Cestujúcemu od Agentúry zaplatenie balíčku cestovno-zdravotného poistenia. Cestujúci nemusí zaplatiť všetky ponúknuté poistky iba tie ktoré si praje.

Detailné podmienky balíčka cestovného poistenia môžete nájsť tu:
Chorvátsky jazyk
Anglický jazyk


A) Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie obsahuje nasledujúce služby:

- Výdavky nutného lekárskeho vyšetrenia
- Výdavky za lieky a lekárenské potreby ktoré predpíše lekár
- Potrebné lekárenské – ortopedické pomôcky (pomôcky pri chôdzi) ktoré predpíše lekár
- Liečenie vedecky uznanými metódami
- Výdavky za prevoz uznaných služieb pre naliehavé situácie s účelom príjmu v nemocnici alebo k najbližšiemu dostupnému lekárovi
- Výdavky za prevoz na špeciálnu kliniku v prípade, že tak predpísal a indikoval lekár
- Výdavky za operáciu
- Výdavky registrácie poistenca a iné služby podľa podmienok poistenia do výšky dohodnutej sumy poistenia
- Stomatologické liečenie s cieľom odstraňovania akútnej bolesti zubu do sumy 150 EUR


C) Poistenie v prípade zrušenia cestovania

Toto poistenie pokrýva nasledujúce udalosti v prípade, že Cestujúci kôli konkrétnym dóvodom musí zrušiť cestovanie.

Tie dôvody sú:

- v prípade smrti
- nehoda s ťažkým telesným úrazom
- náhla choroba
- komplikácie v tehotenstve
- Neznášanlivosť vakcíny
- škody na majetku ktoré boli spôsobené požiarom, živelnou pohromou alebo úmyselne treťou osobou
- vojenské cvičenie
- Cestujúci musí priložiť dôkazy v prípade niektorej hore spomenutej situácie. Poistenie vypláca 90% sumy ktorú je Cestujúci povinný zaplatiť na meno Rezervácie.


D) Poistenie batožiny

Poistenie hradí stratu, poškodenie alebo zničenie batožiny ktorú Cestujúci nosí spolu so sebou a ktorá bola odovzdaná a to počas cesty pri odchode a pri návrate a taktiež počas pobytu v ciely cesty


Prémie poistenia záležia od sumy na ktorú sa Cestujúci želá poistiť, hodnoty Rezervácie, počtu cestujúcich, časovému trvaniu cestovania a vypočítavajú sa podľa cenníku Allianz Zagreb d.d.

Presná výška sumy prémie poistenia (suma na zaplatenie ktorá hradí hore uvedené poistky). Cestujúci dostane v ponuke poistky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Zopár príkladov súm prémii poistenia a cien poistení si môžete pozrieť tu.


Poistenie


Pri výpočte príkladov sme sa riadili najčastejšími príkladmi Rezervácií s ktorými sa stretávame v práci. Myslíme si, že tieto sumy nie sú vysoké a odporúčame zaplatienie týchto poistiek.

Pripomíname, že si Cestujúci nemusia zaplatiť všetky ponúknuté poistky ale iba jednu alebo kombináciu dvoch, troch poistiek. Presnú výšku sumy poistky môžete si môžete vypýtať od našich zamestnancov.Rodinné poistenie

Za rodinu sa považujú rodičia a deti, starí rodičia, vnuci a manželia bez detí. Deti sú osoby do 18 rokov.SKUPINA A – CESTOVNO- ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Sumy poistenia na osobu 11.500 EUR

Príklad prenajímania apartmánu pre 4 osoby, 2 dospelých a 2 detí, cena apartmánu je 80 eur za noc a dohodnutá dĺžka pobytu je 10 nocí.

Cestovné zdravotné poistenie 1,78 EUR dospelá osoba 0,89 EUR dieťa na deň

11 dní x 5,34 EUR = 58,74 EUR

Poistenie batožiny na sumu 1500 EUR je 19,20 EUR

Poistenie od srušenia cestovania v tomto prípade je 27,39 EUR a poistená suma je 800 EUR teda hodnota Rezervácie

Celkový balíček stojí 58,74 + 19,20 + 27,39 = 105,33 EUR alebo 26,33 EUR za osobu.
Individuálne/osobné poistenie

Určené pre priateľov alebo pár.


SKUPINA A – CESTOVNO- ZDRAVOTNÉ

Sumy poistenia na osobu 11.500 EUR

Príklad pri prenájme apartmánu pre 2 osoby, cena za apartmán je 55 eur za noc a dohodnutá dĺžka pobytu je 10 nocí.

Cestovno-zdravotné poistenie je 1,92 EUR za dospelú osobu

11 dní x 3,84 EUR = 42,24 EUR

Poistenie batožiny na sumu 1000 EUR je 12,88 EUR

Poistenie od zrušenia cestovania/cesty je v tomto prípade 13,69 EUR, poistená čiastka je 550 EUR teda hodnota rezervácie

Celkový balíček stojí 42,24 + 12,88 + 13,69 = 68,81 EUR alebo 34,40 EUR na osobu.

* Ak chcete iba cestujúci z poistenia zrušenia cesty potom bude cena 13,69 EUR na osobu.
Skupinové poistenie 5-50 osôb

Určené pre skupiny cestujúcich ktorí nie sú v príbuzenkých vzťahoch


SKUPINA A – CESTOVNO-ZDRAVOTNÉ

Sumy poistenia na osobu 11.500 EUR

Príklad pri prenájme apartmánu pre 6 osôb, cena prenájmu apartmánu je 120 EUR za noc a dohodnutá dĺžka pobytu je 10 nocí.

Cestovno-zdravotné poistenie je 1,64 EUR na osobu.

11 dní x 9,84 EUR = 108,24 EUR

Poistenie batožiny vo výše 500 EUR je na osobu 5,48 EUR. Za 6 osôb je to 32,88 EUR

Poistenie od zrušenia cestovania/cesty je v tomto prípade 41,09 EUR a poistená čiastka je 1200 EUR teda hodnota rezervácie.

Celkový balíček stojí 108,24 + 32,88 + 41,09 = 182,21 EUR teda 30,36 EUR na osobu
Myslíme si, že tieto sumy nie sú vysoké a odporúčame zaplatienie týchto poistiek.

To Islands Travel d.o.o. 01.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakajte prosím!